Välkommen att läsa och se filmen om ett nytt sätt att öka kunskapen för ett tryggare och säkrare boende. Nu startar vi utbildningsdagen Vår Trygghet på en plats nära besökarna!

Se vår inspirationsfilm - utbildningsdagen Vår Trygget  

Nu tar vi vårt banbrytande projekt med snygga och effektiva brandfiltar i hemmet ytterligare ett steg, för att
skapa en ännu tryggare vardagsmiljö för de boende. Vårt nya projekt och utbildningsdag heter Vår Trygghet. En
positiv och engagerande mötesplats nära besökaren där kunskap om hur man enklast hanterar olyckor i vardagen
står i centrum.                                                                                                                                                  

Varför en utbildningsdag i vardagsolyckor
Samhället bygger mer och mer på att vi ska ta ansvar för vår egen säkerhet. Därför startar vi nu Vår Trygghet tillsammans med bostadsbolag på en plats nära hyresgästerna. Här förmedlar vi kunskap om hur man hanterar vardagsolyckor på bästa sätt. En plattform för inspiration och utbildning under otvungna former nära de boende, gammal som ung, för att ge ett ökat säkerhetsmedvetande.

Den bästa olyckan är den som inte inträffar! I Sverige är vi vana vid att allt fungerar. Det är sällan vi drabbas av stora katastrofer och många av oss tänker att en olycka - den händer inte mig. Alla kan drabbas i stort och smått i vardagen och alla reagerar vi olika. Att i förväg lära sig hur man enklast hanterar olika olyckssituationer, skapar
trygghet och ett större lugn i ett stressat läge.  

Det är hela idén med Vår Trygghet. Att Vår Trygghet tillsammans med bostadsbolag skapar ett innehåll som får en stark lokal förankring och ett stort engagemang från deltagarna. Vår Trygghet har alltid fri entré.


Vår Trygghet är en ny och intresseskapande plattform för att minska och mildra olyckor i vardagen. Vår Trygghet har utvecklats i samråd med Svenska Bostäder, polisen och räddningstjänsten Kista. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap följer arbetet med stort intresse.

  • Vintertid halkar 25 000 människor så illa att de tvingas uppsöka sjukvården.
  • Varje år uppstår 30.000 till 40.000  bränder i svenska hem, vilket i många fall får förödande konsekvenser. Slarv och stress i vardagen är en vanlig brandorsak och kan hända oss alla. Ibland är det kvarglömda ljus som ställer till det, lika ofta som en bortglömd spisplatta. Därför är det så viktigt att öka de boendes kunskap om brandskydd, hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om olyckan är ett faktum. 
  • Hur skyddar man sitt hem från inbrott och hur gör man när man är först på plats om en olycka inträffat?
  • Varje år söker drygt 36 000 barn och ungdomar akutvård på grund av att de har skadat sig bland annat i skolan. Barn i åldrarna 10–12 år drabbas mest och pojkar är överrepresenterade i alla åldersgrupper.
  • Innehållet för Trygghetsskolan bestäms gemensamt med bostadsbolaget och kan skifta efter årstid.

Brandsläckaren.se är medlem i

Genomförande
Vår Trygghet genomförs i ett bostadsområde där bostadsbolaget tror evenemanget får goda förutsättningar och intresse bland de boende. Vår Trygghet kan arrangeras i en skola, föreningslokal eller motsvarande. Att arrangera Vår Trygghet i befintliga lokaler ger arrangemanget ett enkelt genomförande och en kostnadseffektiv logistik. Varje utbildningsstation byggs upp med den aktuella lokalens egna möbler. Vår Trygghet kan delas in i två tidspass, för att minska onödig trängsel.

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av Vår Trygghet och representanter från bostadsbolaget. Göran Dahl är programansvarig samt har ansvar för kontakt med utställarna. Vår Trygghet produktionsledare ansvarar för att alla praktiska och tekniska aspekter vägs in.

Utbildningsstationer
Val av utställare och innehåll bestäms gemensamt av Vår Trygghet och bostadsbolaget. Varje utställare och utbildningsstation ansvarar själva för personal som är serviceinriktad och för tillhandahållande av information och undervisningsmaterial. Vår Trygghet färdigställer varje station med bord, ljussättning och skyltmaterial. Vår Trygghet återställer efter genomfört arrangemang.
 
Marknadsföring
En marknadsplan arbetas fram gemensamt av Vår Trygghet och bostadsbolaget i syfte att få ett välbesökt arrangemang. Förutom information på bostadsbolagets hemsida och sociala medier föreslås affischering i skolor, bostadsbolagets olika trapphus/informationstavlor och hos lokala näringsidkare. Förslag på informationsmaterial presenteras av Vår Trygghet. Pressrelease till lokaltidning och lokalradio skickas ut.
 
Repetition
Vår Trygghet är tänkt som en positiv inkörsport för ett ökat säkerhetsmedvetande, att värna om sig själv, det egna hemmet och därmed även om människor i ens omedelbara närhet. Man kan aldrig få nog med träning om vardagsolyckor! För att intresset och kunskapen ska hållas vid liv är det viktigt med repetition. Därför kommer en hemsida till utbildningen att finnas som komplement. På Vår Trygghet.se kan alla repetera sina kunskaper och få fortlöpande information om vardagsolyckor och hur man på bästa sätt förebygger dessa.
 
Finansiering
Vår Trygghet ska vara enkelt att budgetera och ge bostadsbolaget en ökad goodwill, där hyresgästerna och invånarna känner en extra stor omtanke. Företag med kopplingar till bostadsbolaget kan vara en del av finansieringen. För bostadsbolaget innebär Vår Trygghet en investering i framtiden. Genom den kunskap som förmedlas kan olyckor förhindras och hyresgästerna kan känna sig trygga och delaktiga i sin egen vardagsmiljö. Vår Trygghet ligger i tiden!

Utvärdering
Efter varje avslutad utbildningsdag, görs alltid en gemensam utvärdering med bostadsbolaget.
 
Om oss
Att arrangera den här typen av evenemang kräver stor kunskap och erfarenhet!  Göran Dahl, delägare i Brandsläckaren.se marknadsledande inom designade brandfiltar, var tidigare idéskapare, grundare och ägare av Stjärnklart. Stjärnklart är Sveriges äldsta, populäraste och mest välrenommerade julshow. Med 20 års erfarenhet och över 300 genomförda konserter, finns de rätta förutsättningarna att göra Vår Trygghet till ett genomtänkt, viktigt och intresseskapande arrangemang!

Så här kan en annons/affisch och exempel på utbildningar se ut

Läs hur ett förslag på genomförande av utbildningsdagen Vår Trygghet kan se ut

Entré
Vid entrén till den valda lokalen välkomnas deltagare av en värd för Vår Trygghet. Vår Trygghets entrévärd ansvarar också för att antalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen följs.
 
Foajé
I foajén delas programhäften ut till alla deltagare. Programhäftet ger en överblick av Vår Trygghet och varje utbildningsstation. Bostadsbolaget har här möjlighet att välkomna deltagarna med egna informationsdiskar. Varje deltagare ansvarar själv för att man förstått innehållet i de olika utbildningsstationerna. Alla deltagare får efter avslutad utbildning ett Trygghetsmärke som visar på medverkan. 
 
Utbildningsstaioner
Utbildningsstationerna har enbart undervisning och ingen aktiv försäljning. Undantaget är företag som har avtal med bostadsbolaget. Dessa företag kan hänvisa sina produkter till bostadsbolagets boservice eller liknande.
 
Besök
Vår Trygghet kan delas in i två tidspass, då det annars finns risk att deltagarna kommer vid samma tidpunkt och onödig trängsel kan uppstå.

Förtäring  
Om förtäring skall erbjudas föreslår vi ett samarbete med den lokala serveringen om så finns.

Repetition på vår hemsida
I programhäftet som delas ut i foajén uppmuntras deltagarna att vid senare tillfälle repetera utbildningen på www.vårtrygghet.se. Här kan deltagarna enkelt repetera Vår Trygghets innehåll med olika instruktioner och utbildningsfilmer.