Nu tar vi vårt arbete att få fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar att utrusta de boende med snygga och effektiva brandfiltar mot spisbränder ytterligare ett steg, för att skapa en ännu tryggare vardagsmiljö. Vårt nya projekt och utbildningsdag heter Vår Trygghet. En positiv och engagerande mötesplats nära besökaren där kunskap om vad man gör och inte gör om en brand plötsligt skulle inträffa i sin egen bostad eller hos en granne.
 

Varför en utbildningsdag kring bränder i hemmet?

Vårt samhälle bygger mer och mer på att vi ska ta ansvar för vår egen säkerhet. Därför startar vi nu Vår Trygghet tillsammans med bostadsbolag på en plats nära de boende. Här förmedlar vi kunskap om hur man hanterar olika brandsituationer på bästa sätt. En plattform för inspiration och utbildning under otvungna former nära de boende, gammal som ung, för att ge ett ökat säkerhetsmedvetande.

Den bästa olyckan är den som inte inträffar! I Sverige är vi vana vid att det mesta fungerar. Det är sällan vi drabbas av stora katastrofer och många av oss tänker att en brand - den händer inte mig.

Brandsläckaren.se är medlem i

Plötsligt och utan förvarning kan vi alla drabbas i stort och smått i vardagen och alla reagerar vi olika. Att i förväg lära sig hur man enklast hanterar olika brandsituationer, skapar trygghet och ett större lugn i ett väldigt stressat läge.  
 
Det är hela idén med Vår Trygghet. Att Vår Trygghet tillsammans med bostadsbolag skapar en mötesplats som får en stark lokal förankring och ett stort engagemang från deltagarna.
 
Vår Trygghet är en ny och intresseskapande plattform för att öka kunskapen om bränder och hur man bäst skyddar sig själv och grannar. Vår Trygghet har utvecklats i samråd med Svenska Bostäder. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap följer vårt arbete med stort intresse.

Genomförande
Vår Trygghet genomförs i ett bostadsområde där bostadsbolaget tror utbildningen får goda förutsättningar och intresse bland de boende. Vår Trygghet kan arrangeras i en skola, föreningslokal eller motsvarande. Att arrangera Vår Trygghet i befintliga lokaler ger arrangemanget ett enkelt genomförande och en kostnadseffektiv logistik. Varje utbildningsstation byggs upp med den aktuella lokalens egna möbler. Vår Trygghet kan delas in i två tidspass, för att minska onödig trängsel.
 
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av Vår Trygghet och representanter från bostadsbolaget. Göran Dahl är programansvarig. Vår Trygghet ansvarar också för att alla praktiska och tekniska aspekter vägs in.
 
Utbildningsstationer
Val av utbildningsstationer bestäms gemensamt av Vår Trygghet och bostadsbolaget. Vår Trygghet färdigställer och återställer varje station efter genomförd utbildningsdag.
 
Marknadsföring
En marknadsplan arbetas fram gemensamt av Vår Trygghet och bostadsbolaget i syfte att få ett välbesökt arrangemang. Förutom information på bostadsbolagets hemsida och sociala medier föreslås affischering i skolor, bostadsbolagets olika trapphus/informationstavlor och hos lokala näringsidkare. Förslag på informationsmaterial presenteras av Vår Trygghet. Pressrelease till lokaltidning och lokalradio skickas ut.
 
Repetition
Vår Trygghet är tänkt som en positiv inkörsport för ett ökat kunnande inom brandskydd, att värna om sig själv, det egna hemmet och därmed även om grannar i ens omedelbara närhet! För att intresset och kunskapen ska hållas vid liv är det viktigt med repetition. Därför kommer en hemsida till de olika utbildningarna att finnas som komplement. På Vår Trygghet.se kan alla repetera sina kunskaper och få fortlöpande information om brandskydd och hur man på bästa sätt förebygger.
 
Ekonomi

Vår Trygghet ska vara enkelt och billigt att budgetera och ge bostadsbolaget en ökad goodwill, där hyresgästerna  känner en extra stor omtanke. För bostadsbolaget innebär Vår Trygghet en investering i att minska framtida bränder. Genom den kunskap som förmedlas kan bränder förhindras och hyresgästerna känna sig trygga och delaktiga i sin egen vardagsmiljö. Vår Trygghet ligger i tiden!
 
Utvärdering
Efter varje avslutad utbildningsdag, görs alltid en gemensam utvärdering med bostadsbolaget.
 
Om oss
Att arrangera den här typen av evenemang kräver stor kunskap och erfarenhet!  Göran Dahl, delägare i Brandsläckaren.se marknadsledande inom designade brandfiltar, var tidigare idéskapare, grundare och ägare av Stjärnklart. Stjärnklart är Sveriges äldsta, populäraste och mest välrenommerade julshow. Med 20 års erfarenhet och över 300 genomförda konserter, finns de rätta förutsättningarna att göra Vår Trygghet till ett genomtänkt, viktigt och intresseskapande arrangemang!

Så här kan en annons/affisch och exempel på utbildningar se ut

Läs hur ett förslag på genomförande av utbildningsdagen Vår Trygghet kan se ut

Entré
Vår Trygghet har alltid fri entré. Vid entrén till den valda lokalen välkomnas deltagare av en värd för Vår Trygghet.
 
Foajé
I foajén till den valda lokalen delas programhäften ut till alla deltagare. Programhäftet ger en överblick av Vår Trygghet och varje utbildningsstation. Bostadsbolaget har här möjlighet att välkomna deltagarna med egna informationsdiskar. Varje deltagare ansvarar själv för att man förstått innehållet i de olika utbildningsstationerna. Alla deltagare får efter avslutad utbildning ett Trygghetsmärke som visar att man medverkat. 
 
Utbildningsstaioner
Utbildningsstationerna har enbart undervisning och ingen aktiv försäljning.

Besökare
Vår Trygghet kan delas in i två tidspass, då det annars finns risk att deltagarna kommer vid samma tidpunkt och onödig trängsel kan uppstå.

Förtäring  
Om förtäring skall erbjudas föreslår vi ett samarbete med den lokala serveringen om så finns.

Repetition på vår hemsida
I programhäftet som delas ut i foajén uppmuntras deltagarna att vid senare tillfälle repetera utbildningen på www.vårtrygghet.se. Här kan deltagarna enkelt repetera Vår Trygghets utbildningar med olika instruktioner och filmer.